ön kapak ekoob

Ekoob by Soroush Kamalian

ESERLER

01- Like a dream / Music: Soroush Kamalian
02- Hiroun / Music: Soroush Kamalian
03- Travel to Balkans / Music: Soroush Kamalian
04- Dance with you / Music: Soroush Kamalian
05- Tap Dancer / Music: Soroush Kamalian
06- Dreamy world / Music: Soroush Kamalian
07- Praise / Music: Soroush Kamalian
08- Boom Ba / Music: Soroush Kamalian
09- Insane / Music: Soroush Kamalian
10- Hey Lelema / Music: Soroush Kamalian
11- Leyli in the rain / Music: Soroush Kamalian